กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

         
   
 

   


นายนาวา  บุดดา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม