กองช่าง

         
   
 

   


นายวิชิต  สายทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

   
       
 
 

นายสุรสิทธิ์  จอมสว่าง
นายช่างโยธา

 

นายวีระพงษ์  พลกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง


 

นายเทวา ทองมาก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า