สำนักปลัด

         
   
 

   

นายพยุงศักดิ์  กมลเสถียร

ปลัด อบต.
   
       
 
 
 
 


นายนาวา  บุดดา

รองปลัด อบต.

 


นางสาวธัญจิรา  แพงสุวรรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด

 
 
 

นางกรรณิการ์  ไพรแก่น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

จ่าเอกธนูศิลป์  แก้วไพยทูล
นิติกร

 

นายไกรพิพัฒน์ จันทร์โท
นักทรัพยากรบุคคล


         
 
 

นางสาวฐิติกานต์  กองพล
นักจัดการงานทั่วไป


 

จ่าเอกบุญฤทธิ์  คชเรนทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 

นางสาวทองใหม่  เกษสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป


 
 

นางสาวจิราภรณ์  ก้อนคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

นายสุทิน  กาแฟ
ภารโรง


 

นายสนิท  บุญเริง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


         
 
 

นายราวี  อินรอด
คนงานทั่วไป


 

ส.ต.เสกสรรค์  จันทะศรี
คนงานทั่วไป


 

นายวุฒิชัย มีสุข
พนักงานขับรถยนต์