กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         
   
 

   


นายนาวา  บุดดา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
       
   
   
   

นางนันท์นภัส  เรืองตา
ครูผู้ดูแลเด็ก