กองคลัง

         
   
 

   

นางกัลยา  ศรีวงษา

ผู้อำนวยการกองคลัง
   
       
 
 

นางจันทกานต์  นวนเทศ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

นางสาวเพชรรัตน์  สุขแสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 


นางสาวจิตตรานันท์  พลอ้น
นักวิชาการคลัง


         
 
 

นายธวัช  ไกรสิงห์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


 

นางพิมลพร  ปิยะวงษ์์
นักวิชาการพัสดุ


 

นางสาวพัชรี  คำดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ