ฝ่ายสภา
     
 
 
 
นางเพชรมณี  บุตรเมือง
ประธานสภา อบต.

 
     
 
นายสมัย สมานพงษ์
รองประธานสภา อบต.

 
นายพยุงศักดิ์  กมลเสถียร
เลขานุการสภา อบต.

     
นายหลิม  เสาธง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายสมบูรณ์ มารอด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายโชคชัย  อั้งน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
     
นางคำแปลง  คำพา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายบัวลอย  โสมภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายมโนด  กันภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
     
นายเยา  คงสมพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายยศพนธ์  ค้ำคูณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายการัล  ไกรสิงห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
     
นางเพชรมณี  บุตรเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายแปลก  บุญไทย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายสุวิทย์  มีตาบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

     
นายสอพิศ  มีสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายประนอม  ทองนาค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายสมัย  สมานพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

     
นางลำเพลิน  ค้ำคูณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นางสะอาด  ปัญญาเหล็ก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

นายปีญา สิงห์เวิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

     
นายอ่ำ  อินถา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

นายเชวก  ผาสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

นายวันชัย  พิมเสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

     
นายสมเจตน์  อุติศยพงศา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

นางประไพศรี  ป้องที
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

นายพิชัย  บิณฑสูตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12