คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นายสมาน บูรณ์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า
 
     
นางสาวอัญชลี ศรีหวัง
รองนายก อบต.วัดป่า

นายวิชัย  พิมพา
รองนายก อบต.วัดป่า
     

นายบดินทร์  ราชอาจ
เลขานุการนายก อบต.วัดป่า